Pismo - komunizm kontra miłość

Społeczność wierzących była jednego serca i umysłu i nikt nie twierdził, że jakikolwiek jego majątek należał do niego, ale łączyło ich wszystko. Z wielką mocą Apostołowie dawali świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa i wszystkim otrzymali wielką łaskę. Nie było wśród nich osoby potrzebującej, bo ci, którzy posiadali własność lub domy, sprzedawali je, przynosili dochody ze sprzedaży i kładli je u stóp Apostołów, i rozdzielano je odpowiednio do potrzeb. (Dzisiejsze pierwsze czytanie)

Po pierwszym czytaniu można by pomyśleć, że wpadła pierwsza wspólnota chrześcijańska komunizm. Istnieje jednak wyraźna różnica między tym, co wydarzyło się we wczesnym Kościele, a tym, co wydarzyło się w ubiegłym stuleciu dzięki wymuszonej przez państwo ideologii, a tym, co dzieje się obecnie na całym świecie.

Siłą napędową „redystrybucji bogactwa” wśród pierwszych chrześcijan był boski siła miłości. Wierzący rozumieli, że ich dobytek, bogactwo, umiejętności, kreatywność, zasoby były nie tylko dla nich samych, ale też pozostawiono je do dyspozycji wspólnego dobra.

Albowiem człowiek jest źródłem, centrum i celem całego życia gospodarczego i społecznego. - Drugi Sobór Watykański Ekumeniczny, Gaudium et Spes n. 63: AAS 58 (1966), 1084

Z drugiej strony komunizm - ta ideologia podsycana błędami masonerii, a następnie wielokrotnie potępiana przez papieży - jest diabelski zmusić to nakłada redystrybucja bogactwa; raczej eliminuje, niż celebruje różnice; zabiera, a nie kieruje bogactwem; kieruje, a nie wspiera kreatywność - jeśli w ogóle na to pozwala. Innymi słowy tak jest kontrola nie miłość, która jest nadrzędną i diaboliczną różnicą między pierwszymi chrześcijanami a fenomenem komunizmu, który zaczyna dziś ogarniać cały świat w nowych formach (patrz Kiedy powróci komunizm w The Now Word).

Następujące ostrzeżenie Papieża Piusa XI jest dziś bardziej prorocze i stosowne niż w dniu, w którym zostało napisane:

Co więcej, komunizm pozbawia człowieka wolności, pozbawia ludzką godność i usuwa wszelkie moralne ograniczenia, które powstrzymują wybuchy ślepego impulsu. Nie uznaje się żadnego prawa jednostki w jej stosunkach ze zbiorowością; osobowości ludzkiej, która jest zwykłym kołem zębatym w systemie komunistycznym, nie przysługuje żadne naturalne prawo. Poza tym w stosunkach człowieka z innymi jednostkami komuniści wyznają zasadę absolutna równość, odrzucająca wszelką hierarchię i ustanowiony przez Boga autorytet, w tym autorytet rodziców. To, co mężczyźni nazywają autorytetem i podporządkowaniem, wywodzi się ze społeczności jako jej pierwsza i jedyna czcionka. Nie przyznaje się również osobom fizycznym żadnych praw majątkowych do dóbr materialnych lub środki produkcji, ponieważ o ile są one źródłem dalszego bogactwa, ich posiadanie dałoby jednemu człowiekowi władzę nad drugim. Właśnie z tego powodu należy wykorzenić wszelkie formy własności prywatnej, ponieważ są one źródłem wszelkiego ekonomicznego zniewolenia…

Jak to możliwe, że taki system, dawno już odrzucony naukowo, a który okazał się błędny z doświadczenia, jak to możliwe, pytamy, że taki system może rozprzestrzenić się tak szybko we wszystkich częściach świata? Wyjaśnienie polega na tym, że zbyt niewielu było w stanie pojąć naturę komunizmu. Zamiast tego większość ulega oszustwu, umiejętnie ukrywany przez najbardziej ekstrawaganckie obietnice. Udając, że pragniemy jedynie poprawy sytuacji klas pracujących, wzywając do usunięcia bardzo realnych nadużyć obciążających liberalistyczny porządek gospodarczy oraz żądając bardziej sprawiedliwej dystrybucji dóbr tego świata (cele całkowicie i niewątpliwie uprawnione), to wykorzystuje komunista obecny światowy kryzys gospodarczy wciągnąć w sferę swoich wpływów nawet te części społeczeństwa, które z zasady odrzucają wszelkie formy materializmu i terroryzmu. I jako każdy błąd zawiera swój element prawdy, częściowe prawdy, o których mówiliśmy, są umiejętnie przedstawione zgodnie z potrzebami czasu i miejsca, aby ukryć odpychającą niegrzeczność i nieludzkość komunistycznych zasad i taktyk. W ten sposób komunistyczny ideał wygrywa z wieloma lepiej myślącymi członkami społeczności. Te z kolei stają się apostołowie ruchu wśród młodszej inteligencji, którzy wciąż są zbyt niedojrzali, aby rozpoznać wewnętrzne błędy systemu. Kaznodzieje komunizmu są również biegli w wykorzystywaniu antagonizmy rasowe oraz podziały i opozycje polityczne. Wykorzystują do tego brak orientacji charakterystycznej dla współczesnej nauki agnostycznej chować się na uniwersytetach, gdzie wspierają zasady swojej doktryny argumentami pseudonaukowymi…

Istnieje inne wytłumaczenie szybkiego rozprzestrzeniania się komunistycznych idei przenikających teraz do każdego narodu, wielkiego i małego, zaawansowanego i zacofanego, tak aby żaden zakątek ziemi nie był od nich wolny. To wyjaśnienie znajduje się w propaganda tak naprawdę diabelska że świat być może nigdy nie był świadkiem czegoś takiego jak wcześniej. Jest kierowany z jednego wspólnego ośrodka… [a] zmowa milczenia ze strony dużej części światowej prasy niekatolickiej. Mówimy o konspiracji, ponieważ inaczej nie da się wyjaśnić, w jaki sposób prasa zwykle tak chętna do wykorzystywania nawet małych codziennych zdarzeń życiowych była w stanie milczeć przez tak długi czas o okropnościach popełnionych [przez komunizm]… To, niestety, teraz widzimy. Po raz pierwszy w historii jesteśmy świadkami walki, z zimną krwią, wytyczonej w najdrobniejszych szczegółach, między człowiekiem a „wszystkim, co nazywa się Bogiem”. -Divini Redemptoris, Encyklika, 19 marca 1937 r .; vatican.va

 

Przeczytaj także poglądy Kościoła na temat „kapitalizmu” i niezbędną równowagę, jaką wolny rynek również musi posiadać: Nowa Wschodząca Bestia w The Word Word.

Opublikowany w Wiadomości, Inne dusze, Pismo, Papieże.